LOTUS

sofa

year : 1989

description : prototype

manufacturer :

U-Meta Design Inc., Japan

collection :

The Musashino Art University Museum, Tokyo, Japan

 

photo : Yoshio Shiratori

PAGE TOP